Code van journalistieke beginselen (1982)

Aangenomen door de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB), de

Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers (BVDU) en de Nationale Federatie van

Informatieweekbladen (NFIW) - sinds 1999 FEBELMA - in 1982

De vrijheid van meningsuiting is één van de fundamentele rechten van de mens.

Zij is een essentiële voorwaarde voor een goed voorgelichte publieke opinie.

Teneinde bij te dragen tot het behoud van de integriteit en de vrijheid van de pers hebben de BVDU en

de AVBB de hierna volgende code van journalistieke beginselen aangenomen.

1. Persvrijheid

De persvrijheid is de voornaamste waarborg voor de vrijheid van meningsuiting zonder dewelke de

bescherming van de andere fundamentele burgerrechten niet kan gewaarborgd worden.

De pers moet het recht hebben ongehinderd gegevens te verzamelen en informatie en commentaren te

publiceren teneinde de vorming van de publieke opinie te verzekeren.

2. De feiten

De feiten moeten onpartijdig verzameld en weergegeven worden.

3. Onderscheid tussen informatie en commentaar

Het onderscheid tussen de weergave van de feiten en de commentaren moet duidelijk merkbaar zijn.

Dit principe mag geen beperking vormen voor de krant om haar eigen visie en het standpunt van

anderen weer te geven.

4. Respect voor verscheidenheid van opinie

De pers erkent en respecteert de verscheidenheid van opinie, zij verdedigt de vrijheid van publicatie

van verschillende standpunten. Zij kant zich tegen elke vorm van discriminatie op grond van geslacht,

ras, nationaliteit, taal, godsdienst, ideologie, volk, cultuur, klasse of overtuiging in de mate dat de alzo

beleden overtuigingen niet in conflict komen met het respect voor de fundamentele rechten van de

menselijke persoon.

5. Respect voor de menselijke waardigheid

De uitgevers, de hoofdredacteuren en journalisten moeten de individuele waardigheid en privacy

respecteren; zij moeten iedere ongeoorloofde inmenging in persoonlijke pijn en smart vermijden, tenzij

overwegingen i.v.m. de persvrijheid zoals onder artikel 1 bepaald, dit noodzakelijk maken.

6. Voorstellen van geweld

De misdaden, het terrorisme en andere daden van wreedheid en onmenselijkheid mogen niet geroemd

worden.

7. Rechtzetting van foutieve informatie

Feiten en informatie die na publicatie ervan foutief blijken te zijn, moeten rechtgezet worden en dit

zonder beperking, onverminderd de wettelijke beschikkingen inzake het recht op antwoord.

8. Bescherming van informatiebronnen

Vertrouwelijke informatiebronnen mogen niet onthuld worden zonder de uitdrukkelijke toelating van

de aanbrengers.

9. Geheimhouding

De vrijwaring van het geheim karakter in privé- en staatsbelangen, zoals voorzien door de wet, mag de

persvrijheid zoals onder artikel 1 bepaald niet aantasten.

10. Rechten van de mens

Indien er tegenstelling zou kunnen ontstaan tussen de beoefening van de

vrije meningsuiting en andere fundamentele rechten van de mens, moeten uitgevers en

hoofdredacteuren op eigen verantwoordelijkheid beslissen aan welk recht voorrang verleend wordt na

raadpleging van de betrokken journalisten.

11. Onafhankelijkheid

De kranten en journalisten mogen aan geen enkele druk toegeven.

12. Advertenties

De advertenties moeten dermate opgemaakt worden dat de lezer ze niet kan verwarren met de

berichtgeving.

Terug naar de startpagina